Oglethorpe Running Club

President – Kevin Kim (ykim1@oglethorpe.edu)

Advisors – Iona Wynter Parks (iwynterparks@oglethorpe.edu) and John Richardson (jrichardson2@oglethorpe.edu)