Cooking Club

President – Malissa Reta (mreta@oglethorpe.edu)

Advisor – Blake Petty (bpetty@oglethorpe.edu)